Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download)a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Informace o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách musí být uvedena v účastnické smlouvě. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např.
kb/s nebo Mb/s). Ověření reálné dosažitelnosti hodnoty maximální rychlosti vychází ze standardu ITU-T Y.1564.
Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
Rmax (download, L 4) → Rmax (download, L 2) ≥≥ 95 % IR CIR+EIR (download),
Rmax (upload, L 4) → Rmax (upload, L 2) ≥≥ 95 % IR CIR+EIR (upload),
kde Rmax je maximální rychlost, L 4 je transportní vrstva RM ISO/OSI, L 2 je spojová vrstva RM ISO/OSI, IRCIR+EIR je výsledná informační rychlost dle ITU-T Y.1564 odpovídající vstupnímu parametru v podobě definované hodnoty maximální rychlosti Rmax (L 1).


Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).
Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
Rinzer (download, L 4) ≤ R max (download, L 4),
Rinzer (upload, L 4) ≤ Rmax (upload, L 4),
kde
Rinzer je inzerovaná rychlost, Rmax je maximální
rychlost, L 4 je transportní vrstva RM ISO/OSI.

 

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).
Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
BDR (download, L 4) ≥ 60 % Rinzer (download, L 4),
BDR (upload, L 4) ≥ 60 % Rinzer (upload, L 4),
kde
BDR je běžně dostupná rychlost, Rinzer je inzerovaná
rychlost, L 4 je transportní vrstva RM ISO/OSI.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).
Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
Rmin (download, L 4) ≥ 30 % Rinzer (download, L 4)
a zároveň
SDR (download, L 4) ≥ Rmin (download, L 4),
kde
Rmin (upload, L 4) ≥ 30 % Rinzer (upload, L 4)
a zároveň
SDR (upload, L 4) ≥ Rmin (upload, L 4),
SDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající
hodnotě TCP propustnosti, Rmin je minimální rychlost,
Rinzer je inzerovaná rychlost, L 4 je transportní vrstva
RM ISO/OSI.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
nebo
kde
SDR (download, L 4) < BDR (download, L 4)
a zároveň
TBDR (download) > 70 minut,
SDR (upload, L 4) < BDR (upload, L 4)
a zároveň
TBDR (upload) > 70 minut,
SDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, BDR je běžně dostupná rychlost, L 4 je transportní vrstva dle RM ISO/OSI a TBDR označuje délku intervalu překročení hodnoty běžně dostupné rychlosti odpovídající času zahájení měřicího procesu, kdy hodnota skutečné přenosové rychlosti je nižší než definovaná hodnota běžně dostupné rychlosti.


Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.


Výše uvedené lze vyjádřit vzorcem:
nebo
kde
SDR (download, L 4) < BDR (download, L 4),
a zároveň
Ǝ t1, t2, t3: TBDR (download) ≥ 3,5 minuty
a zároveň
(t3 – t1) ≤ (90 minut – TTestB),
SDR (upload, L 4) < BDR (upload, L 4),
a zároveň
Ǝ t1, t2, t3: TBDR (upload) ≥ 3,5 minuty
a zároveň
(t3 – t 1) ≤ (90 minut – TTestB),
SDR je skutečně dosahovaná rychlost odpovídající hodnotě TCP propustnosti, BDR je běžně dostupná rychlost, L 4 je transportní vrstva dle RM ISO/OSI, tx (x ε N +) označuje čas zahájení testu, při kterém klesla hodnota skutečně dosahované rychlosti pod hodnotu běžně dostupné rychlosti, TBDR označuje délku intervalu překročení hodnoty běžně dostupné rychlosti odpovídající času zahájení měřicího procesu, kdy hodnota skutečně dosahované rychlosti je nižší než definovaná hodnota běžně dostupné rychlosti, TTestB je délka jednoho testu v rámci měřicího procesu.

 V případě velké trvající a opakující se odchylky má účastník právo službu reklamovat.